ZADZWOŃ: +48 537 637 353 – JESTEŚMY 24/7

Umowa abonencka – wzór

I . WYMAGANIA WSTĘPNE DLA URUCHOMIENIA USŁUGI TELEOPIEKI

§ 1

1. Operator zobowiązuje się do udostępnienia instalacji teleopieki połączonej z centralą teleopieki swoim podopiecznym, do jej konserwacji i kontroli na niżej określonych warunkach. Instalacja składa się z następujących urządzeń:
• transmitera telefonicznego
• przycisku alarmowego w postaci nadajnika radiowego
• podłączenia do sieci energetycznej
• karta SIM
2. Zawarcie Umowy z Podopiecznym/podopieczną uzależnione jest od istnienia technicznych i prawnych możliwości realizacji sługi teleopieki.

§ 2

1. Operator dostarczy kartę zawierającą instrukcje, których abonent powinien przestrzegać, by zapewnić prawidłowe działanie instalacji.
2. Operator w celu świadczenia usługi teleopieki będzie wykorzystywał dane z diagnozy przeprowadzonej przez pracowników Operatora z podopiecznym/podopieczną przed rozpoczęciem świadczenia usługi, na co Podopieczny/a wyraża zgodę.
3. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy lub odebrania instalacji i rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny Podopiecznej/Podopiecznego będzie niezdolny do używania instalacji w odpowiednich warunkach.

§ 3

1. W momencie podpisania niniejszej umowy Podopieczna/Podopieczny zobowiązuje się
do przekazania Operatorowi listy osób, które stanowią jego Sieć Pomocową.
2. Sieć Pomocową mogą stanowić członkowie rodziny, sąsiedzi, znajomi lub wolontariusze.
3. Podopieczna/Podopieczny przekazuje Operatorowi sposób porozumiewania się pracowników Centrum Alarmowego TELEOPIEKI z przedstawicielami Sieci Pomocowej.
4. Podłączenie transmitera do systemu teleopieki będzie miało miejsce w momencie, gdy Podopieczny/podopieczna: przekaże informacje wymienione w § 3.

II. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI USŁUGI

§ 4

1. Operator świadczy Podopiecznemu/podopiecznej wsparcie opiekuńcze polegające na:
• utrzymaniu łącza w stałej gotowości do podjęcia akcji alarmowej z testowaniem połączeń,
• całodobowym monitoringu i rejestracji sygnałów alarmowych od Podopiecznego /podopiecznej,
• usłudze połączenia głosowego z teleopiekunem ze Śląskiego Centrum Teleopieki,
• działaniu zawiadamiania o sytuacji zagrażającej zdrowiu i/lub życiu Podopiecznego /podopiecznej zgodnie ze wskazaną w umowie procedurą,
• stałym monitoringu na połączeniu głośnomówiącym od zgłoszenia do zakończenia akcji ratunkowej/interwencji
2. W czasie trwania abonamentu niniejszej umowy Podopieczny/podopieczna może korzystać z usług Centrum Alarmowego TELEOPIEKI przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu bez przerwy, z wyjątkiem okoliczności niezależnych od woli i możliwości Operatora.
3. Operator udziela gwarancji działań, nie zaś gwarancji efektów.
4. Monitorowanie i połączenie z Podopiecznym/Podopieczną jest realizowane tylko w przypadkach użycia urządzeń przekazanych przez Operatora.
5. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy instalacji bądź jej przerwania w przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny Podopieczny/podopieczna będzie niezdolny do używania instalacji w odpowiednich warunkach technicznych.
6. Kontakt z podopiecznym/podopieczną ze strony teleopiekunów dotyczy:
a. Poznania podopiecznego/podopiecznej na początkowym etapie wsparcia,
b. Testu systemu w przypadku nauki i instruktażu,
c. Wsparcia i aktywizacji wskazanej w diagnozie,
d. Kontroli stanu Podopiecznego/podopiecznej po zaistnieniu procedury alarmowej,
e. Innych ustalonych z podopiecznym/podopieczną powodów ustalanych przez strony na bieżąco.

§ 5

1. Operator zobowiązuje się do nadzorowania właściwego działania urządzeń udostępnionych przez Operatora w celu świadczenia usług.
2. W celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości przekaźnik zainstalowany w domu Podopiecznego/podopiecznej zostanie zaprogramowany na regularne wykonywanie automatycznych testów.
3. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzeń zainstalowanych przez Operatora u Podopiecznego/podopiecznej z przyczyn od niego niezależnych Operator zapewni jego naprawę lub wymianę w jak najkrótszym czasie. W sytuacji, gdy uszkodzenie lub utrata urządzeń zainstalowanych przez Operatora u Podopiecznego/podopiecznej nastąpi z przyczyn leżących po stronie Podopiecznego/podopiecznej, zobowiązuje się on do zwrotu kosztów wartości naprawy bądź odtworzenia w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym cenniku Operatora. Cennik stanowi załącznik do niniejszej umowy.

III. DANE OSOBOWE

§ 6

1. Administratorem Danych jest Operator: Opiekanova Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-512), ul. Inżynierska 78a, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000431682, NIP 5862281838, REGON 221774555 oraz podmioty, które na zlecenie Opiekanova Sp. z o.o. uczestniczą w realizacji usługi tj. BLUEFORM Marcin Kozłowski z siedzibą ul. Armii Krajowej 25/7 w Jastrzębiu-Zdroju NIP 8121318314 (obsługa systemu do teleopieki).
2. Zgoda, której Podopieczny/podopieczna udzielają do przetwarzania Danych, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie może być niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
3. Podopieczny/podopieczna ma prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed określoną decyzją Podopiecznego/podopiecznej .
4. Podopieczny/podopieczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Operator wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i właściwą w zakresie niniejszej informacji, e-mail: inspektor@opiekanova.pl.
6. Dane osobowe będą przetwarzane do następujących celów na podstawie wskazanych przy nich przepisów prawa:
a) cele związane z realizacją umowy o świadczenie usługi teleopieki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) cel w postaci odprowadzania należnego podatku od towarów i usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 19 ust. 5 pkt 4 i art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
c) cel w postaci realizacji obowiązku przechowywania faktur VAT wystawionych przez Operatora Podopiecznemu/podopiecznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 112a ust. 1 i art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług,
d) celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Operatora na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, również w przypadkach odstąpienia od umowy przez Podopiecznego/podopieczną, zapobieganie czynom zabronionym, realizacja marketingu usług własnych, prowadzenie wewnętrznych badań statystycznych dotyczących sposobu realizacji umowy, badanie poziomu zadowolenia z jakości świadczonej obsługi w związku z realizacją umowy oraz rozpatrywania reklamacji związanych z umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,
e) celach związanych z przetwarzaniem i transferem danych osobowych w celach promocyjnych, a także ich udostępnianiem podmiotom trzecim–na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
7. Dane osobowe Podopiecznego/podopiecznej mogą być ujawniane przez Operatora podmiotom współpracującym (odbiorcom) w toku realizacji umowy na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO. Podmiotami, którym Opiekanova może ujawnić dane osobowe mogą być w szczególności podmioty współpracujące (odbiorcy) w toku realizacji umowy na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO. Podmiotami, którym Opiekanova może ujawnić dane osobowe mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi poczty hybrydowej, poczty elektronicznej, telefoniczne centra obsługi klienta – jeśli skorzystanie z pomocy tych podmiotów będzie niezbędne aby realizować w sposób prawidłowy zawartą umowę (np. przesłać fakturę) czy udzielić odpowiedzi na wniesioną reklamację – jeśli skorzystanie z pomocy bądź usług świadczonych przez te podmioty okaże się niezbędne aby realizować w sposób prawidłowy zawartą umowę (np. wystawić lub przesłać fakturę) czy udzielić odpowiedzi na wniesioną reklamację.
8. Realizatorzy administrują powierzonymi przez Podopiecznego/Podopieczną danymi w zakresach:
• Imiona i nazwiska
• Wiek
• Pesel
• Adres zamieszkania lub pobytu
• Numer telefonu
• Wykształcenie
• Sytuacja społeczna i rodzinna, w tym stan zdrowia.
• Dane sieci pomocowej zgłoszonej przez Podopieczną/Podopiecznego (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, sytuacja rodzinna i społeczna mająca wpływ na realizację pomocy)
9. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, w szczególności systemu TUTOR do teleopieki.
10. Realizatorzy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie niniejszej umowy oraz – na wniosek Podopiecznego/Podopiecznej lub jego/jej opiekuna prawnego – na okres dłuższy w przypadku przedłużenia realizacji wsparcia.
11. Na Podopiecznym/Podopiecznej spoczywają obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, które wskazuje Podopieczny/Podopieczna do realizacji wsparcia w ramach Sieci Pomocowej utworzonej w celu realizacji mojego wsparcia w zakresie teleopieki. Obowiązek informacyjny zrealizowany będzie poprzez przekazanie przez Podopiecznego/Podopieczną informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez ich administratorów wskazanych w pkt. 6.

IV. OBOWIĄZKI OPERATORA

§7

1. Obowiązkiem po stronie Operatora jest:
A. Zapewnienie 24-godzinnej gotowości teleopiekunów ze Śląskiego Centrum Teleopieki. Powiadomienie o usłudze teleopieki osób z Sieci Pomocowej, służb ratunkowych w przypadku takiej konieczności zgodnie z ustaloną procedurą.
B. Zapewnienie rozmowy z teleopiekunem w przypadku zgłoszeń, w jakich rozmowa z teleopiekunem jest wystarczająca.
C. W czasie trwania niniejszej umowy Podopieczny/podopieczna może korzystać z usług Śląskiego Centrum Teleopieki przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem okoliczności siły wyższej niezależnych od woli i możliwości operatora.
2. Operator ma prawo odmówienia świadczenia usługi podopiecznemu/podopiecznej z powodu niestosowania się do zapisów umowy oraz instrukcji użytkowania urządzeń teleopieki, bądź w sytuacjach nagannego zachowania.
3. Operator uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku następujących sytuacji:
A. Brak możliwości powiadomienia Sieci Pomocowej z powodu niewypełnienia zobowiązań w pkt. I.§3.
B. Brak interwencji lub zbyt późna interwencja wybranych do Sieci Pomocowej osób i/lub służb ratunkowych z winy organu powiadomionego przez Operatora,
C. Awaria techniczna systemu połączenia telefonicznego, za którą odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, przede wszystkim Podopieczny/a, firma telekomunikacyjna lub dostawca energii elektrycznej,
D. Następstwa siły wyższej przez które rozumie się zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia, np. wojna, klęska żywiołowa, strajk, zamieszki uliczne.
E. Awaria sprzętu zainstalowanego w domu lub miejscu instalacji spowodowana niewłaściwym jego użytkowaniem, szczególnie nieprzestrzeganiem zasad wymienionych w Instrukcji.
F. Operator nie odpowiada za zasadne szkody powstałe w trakcie lub w związku z zasadną interwencją.
4. Operator oświadcza, że jest ubezpieczony, jednak niniejsza umowa nie stanowi formy ubezpieczenia ani jej nie zastępuje.
5. Centrum nie pełni funkcji powiadamiania ratunkowego, wspieramy podopiecznego/podopieczną wg wskazanych poniżej procedur:
1. W przypadku odebrania połączenia od podopiecznego/podopiecznej, po którym teleopiekun nie słyszy podopiecznego – powiadomienie sieci pomocowej/ w przypadku braku możliwości dotarcia sieci pomocowej w szybkim czasie – powiadomienie profesjonalnych służb ratunkowych.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas interwencji służb ratunkowych i sieci pomocowej.
3. W przypadku odebrania połączenia od podopiecznego/podopiecznej, które daje możliwość komunikacji 2-kierunkowej:
A. W przypadku stanu nagłego ewidentnie zagrażającego życiu i wymagającego natychmiastowej pomocy – poinformowanie sieci pomocowej, a w przypadku zbyt długiego oczekiwania na ich dotarcie – także profesjonalnych służb ratunkowych,
B. W przypadku stanu wymagającego pomocy sieci pomocowej – poinformowanie sieci pomocowej,
C. W przypadku potrzeby porozmawiania z teleopiekunem – prowadzenie rozmowy (czas rozmowy uzależniony jest od zajętości innych linii, w przypadku sygnału oczekiwania kolejnej rozmowy teleopiekun musi zakończyć rozmowę z pierwszym podopiecznym, ewentualnie umawiając się na inną porę rozmowy lub na kontakt podopiecznego/podopiecznej z psychologiem).

V. INFORMACJE POUFNE

§8

1. Materiały lub informacje dotyczące danej strony, zarówno handlowe, finansowe, technologiczne lub inne, ujawnione drugiej stronie w związku z wykonaniem umowy, w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie (w tym między innymi w formie prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej), oznaczone jako poufne lub w inny sposób zastrzeżone, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, jako poufne lub prawnie zastrzeżone dla strony lub, jeżeli takie materiały/informacje są niewątpliwie poufne z natury („Informacje Poufne”) podlegają postanowieniom określonym w niniejszym paragrafie.
2. Każda ze stron zobowiązuje się do nieprzekazywania i nieudostępniania osobom trzecim Informacji Poufnych uzyskanych od drugiej strony. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, żadnej ze stron nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, ujawnić treści umowy lub informacji dostarczonej przez tę stronę lub na jej rzecz w związku z tą umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. Żadnej ze stron nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, wykorzystywać jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 1 w innych celach niż wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Jakiekolwiek dokumenty inne niż umowa, o których mowa w ust. 1 pozostają własnością danej strony i podlegają zwrotowi na żądanie danej strony wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji elektronicznej po zakończeniu realizacji umowy.
4. Strony zobowiązują się poinformować swoich pracowników oraz współpracowników o obowiązkach wynikających z niniejszej klauzuli poufności. Strony odpowiadają za zachowanie tajemnicy również przez te osoby.
5. Udostępnienie Informacji Poufnych przez strony osobom trzecim możliwe jest (1) jedynie za uprzednią pisemną zgodą drugiej strony albo (2) na żądanie sądu, prokuratury, policji i innych organów państwowych uprawnionych do ich uzyskania na podstawie ustawy. W tym ostatnim wypadku strona zobowiązuje się niezwłocznie poinformować drugą stronę o wpłynięciu takiego żądania. W obu wypadkach strona udostępnią Informacje Poufne jedynie w niezbędnym zakresie.
6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający będzie miał prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania za powstałe szkody, na zasadach ogólnych.

VI. OBOWIĄZKI PODOPIECZNEGO/PODOPIECZNEJ W TRAKCIE TRWANIA UMOWY

§ 9

1. Obowiązki po stronie PODOPIECZNEGO/PODOPIECZNEJ są następujące:
A. Podopiecznego/podopiecznej ma obowiązek utrzymania systemu teleopieki w stanie dobrej sprawności fizycznej.
B. W przypadku pilnego zgłoszenia Podopieczny/podopieczna upoważnia do otwarcia drzwi do swojego mieszkania / miejsca instalacji przez osobę lub organ, który zgodnie z przekazanymi informacjami ma przyjść mu z pomocą. Operator nie jest odpowiedzialny za szkody, które mogą być z tym związane.
C. Podopieczny/podopieczna zobowiązuje się do informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących informacji przekazanych w trakcie wstępnej rozmowy (diagnozy Podopiecznego/podopiecznej), szczególnie:
• zmianach danych telefonicznych, kodu dostępu do mieszkania / miejsca instalacji,
• ewentualnej zmianie dostawcy usług telefonicznych,
• zmianie składu Sieci Pomocowej i danych kontaktowych jej członków.
D. Podopieczny/podopieczna nie ponosi odpowiedzialności za oddane mu do użytku urządzenia uszkodzone w następstwie siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia, np. wojna, klęska żywiołowa, strajk, zamieszki uliczne.
E. Każdorazowe podpisywanie i uzupełnianie dokumentacji Podopiecznego/podopiecznej związanej z udziałem w projekcie.
F. Informowanie na bieżąco (ze stosownym wyprzedzeniem) Operatora o wszystkich sytuacjach mających wpływ na efektywne uczestnictwo Podopiecznego/podopiecznej i sprawną realizację usłudze, w tym np. czasową nieobecność w domu z powodu kilkudniowego wyjazdu sanatoryjnego, hospitalizacji, itp.
G. Przedkładanie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów mających znaczenie dla prawidłowej realizacji usługi.
H. Na podopiecznym/podopiecznej ciąży obowiązek przestrzegania przepisów oraz odpowiedzialność za powierzone mienie.
2. Przez miejsce instalacji systemu, rozumie się miejsce zamieszkania Podopiecznego/podopiecznej lub miejsce w którym przebywa – wskazane w formularzu zgłoszenia i formularzu diagnostycznym.
3. Podopieczny/podopieczna zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji przekazanych w trakcie instalacji transmitera. W przypadku uszkodzenia sprzętu w wyniku nieprzestrzegania instrukcji koszt naprawy zostanie pokryty przez podopiecznego/podopieczną.

§ 10

W przypadku pilnego zgłoszenia podopieczny/podopieczna upoważnia do otwarcia drzwi do swojego mieszkania osobę lub organ, który zgodnie z przekazanymi informacjami ma przyjść mu z pomocą. Operator nie jest odpowiedzialny na szkody, które ewentualnie mogą być z tym związane.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§ 11

1. Operator uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku następujących sytuacji:
• brak możliwości powiadomienia osób odpowiedzialnych za dalszy ciąg postępowania z powodu niewypełnienia zobowiązań w pkt. I. §3.,
• brak interwencji lub zbyt późna interwencja służb ratunkowych z winy lub organu powiadomionego przez Operatora,
• awaria techniczna systemu połączenia telefonicznego, za którą odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, przede wszystkim firma telekomunikacyjna lub dostawca energii elektrycznej,
• awaria sprzętu zainstalowanego w domu Podopiecznej/Podopiecznego spowodowana niewłaściwym jego użytkowaniem, szczególnie nieprzestrzeganiem zasad wymienionych
w § 2.
• 2. W przypadku niezasadnego wezwania służb alarmowych Podopieczny/podopieczna zobowiązuje się do pokrycia wszystkich wydatków z tym związanych, w szczególności ewentualnej grzywny lub nawiązki. Podopieczny zobowiązuje się również do pokrycia wszelkich nakładów związanych z wezwaniem służb alarmowy na nieprawidłowy adres.

VIII. POSTANOWIENIA FINANSOWE, CZAS TRWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 12

1. Koszty usług TELEOPIEKI świadczonych przez Operatora na warunkach ustalonych w niniejszej umowie wynoszą:
1) instalacja urządzenia u Podopiecznego/podopiecznej – 0 zł
2) abonament miesięczny dla urządzenia NOVO/NEO w wysokości 69,00 zł w okresie:
od ………………… r. do …………………….r., na który składa się:
A. przystąpienie;
B. koszt usługi;
C. utrzymanie.

Abonament za pierwszy miesiąc powinien zostać zapłacony do …………………. r.
Abonament za kolejne miesiące są płatne do 10 dnia każdego miesiąca.
Numer rachunku Operatora: 21 1950 0001 2006 0577 3824 0003 prowadzonym przez Idea Bank S.A.
2. W przypadku zmiany przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie stawek podatku VAT, wyroków sądów, zmiany katalogu świadczonych usług lub zmiany warunków rynkowych, Operator może dokonać zmiany warunków Umowy, w tym kwoty abonamentu określonej w ust.1, w trybie opisanym w ust. 3 poniżej.
3. Operator doręcza Podopiecznemu/podopiecznej na piśmie treść każdej zaproponowanej zmiany warunków Umowy. Zmiany wchodzą w życie, o ile Podopieczny/podopieczna nie wypowie Umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o proponowanych zmianach warunków Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie, rozwiązanie Umowy następuje w ostatnim dniu 30-dniowego terminu.

§13

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony/nieokreślony od dnia ……………….. r. do ………………………r. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca .
2. Wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej przesłanej listem poleconym.
3. Podopieczny/podopieczna dysponuje okresem 14 dni, w tym dni świąteczne, licząc od dnia podpisania umowy na wycofanie się ze zobowiązania za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru w przypadku podpisania umowy poza siedzibą Operatora. Przed wygaśnięciem tego terminu nic nie może być wymagane od Podopiecznej/Podopiecznego w sposób pośredni lub bezpośredni z jakiegokolwiek tytułu i w jakiejkolwiek formie.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik do nin. umowy.
5. Operator ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
6. a) nieuregulowania przez Podopiecznego/podopiecznej abonamentu o którym mowa w §14 pkt 2 umowy za okres jednego miesiąca,
b) wycofania przez Podopiecznego/podopieczną zgody na przetwarzanie danych osobowych lub rejestrację rozmów z Operatorem z uwagi na konieczność przetwarzania danych osobowych i rejestracji rozmów w związku ze świadczeniem teleopieki.
c) rażącego naruszenia obowiązków Podopiecznego/podopieczną wynikających z Umowy, w szczególności dokonywania przez Podopiecznego/podopieczną bezzasadnych zgłoszeń skutkujących wezwaniem służb alarmowych pomimo braku podstaw,
7. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku śmierci Podopiecznego/podopiecznej.

§ 14

(dotyczy jedynie usługi POZNAJMY SIĘ)
1. Operator jest i pozostaje w czasie obowiązywania umowy właścicielem udostępnionych Podopiecznemu/podopiecznej urządzeń, w szczególności przekaźnika oraz nadajnika radiowego (wisiorka lub bransoletki).
2. Po wygaśnięciu/rozwiązaniu niniejszej umowy podopieczny/podopieczna zobowiązany jest zwrócić Operatorowi wszelki powierzony mu sprzęt w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie w terminie 14 dni od wygaśnięcia/rozwiązania umowy.
3. Nie dostarczenie urządzenia w ciągu 14 dni od wygaśnięcia/rozwiązania umowy, jest równoznaczne z pokryciem przez Abonenta miesięcznego abonamentu, za każdy rozpoczęty miesiąc, od daty zakończenia umowy, do momentu dokonania zwrotu sprzętu do siedziby firmy, w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 78A/1-2.
4. Jakiekolwiek uszkodzenia albo utrata sprzętu zostanie zrekompensowana Operatorowi przez podopiecznego/podopieczną,

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Niniejsza umowa jest imienna. Podopieczny/podopieczna nie może zbyć lub przekazać praw i obowiązków wynikających z niej bez względu na tytuł i formę owego zbycia.
2. Niniejsza umowa została sporządzana w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. Podopieczny/podopieczna nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, przenosić na rzecz osób trzecich jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory mogące wystąpić przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.